Archiefoverzicht‎ > ‎

Zorgprofiel, passend onderwijs

Geplaatst 8 apr. 2014 04:53 door Misha van Denderen   [ 8 apr. 2014 04:56 bijgewerkt ]

Beste ouder,

Van de schoolleider (Suzan Polet) en de mentor heeft u al menig bericht gehad. Van ons als bestuur nog niet. Dat is geen toeval. We willen dat de school zoveel mogelijk het geld in de klas laat en niet teveel ´overhead´ heeft. Wij hebben daarom een bescheiden rol op de achtergrond. Daarbij hebben ouders en docenten bovendien directe inspraak, waarover we u hieronder verder informeren en direct een voorproefje geven.

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de Wet passend onderwijs en hoe wij daar als school mee willen om gaan.

Medezeggenschap

Als ouder bij het Tjalling Koopmans bent u automatisch ook lid van de medezeggenschapsraad (MR). Alle ouders zijn daar lid van. We werken namelijk niet met een vertegenwoordiging, maar met een vorm van directe democratie. Dat doen we opdat we als schoolbestuur dan de mening en inbreng van álle ouders krijgen, en niet alleen van een enkele ouder die in de MR zitting hebben.

Als er een onderwerp speelt waarover een besluit genomen moet worden, krijgen de betrokkenen daarvan bericht. In het bericht staan alvast enkele keuzemogelijkheden. Er is vervolgens gelegenheid om andere keuzemogelijkheden voor te stellen. Tenslotte wordt er gestemd over het besluit.

Meer informatie over de werkwijze treft u aan op de pagina met uitleg over de MR. De pagina staat op een website waar meer informatie ter beschikking staat. U kunt ook altijd via het ouderportaal terecht op die site.

Zorgprofiel voor passend onderwijs

Vanaf 1 augustus van dit jaar treedt de Wet passend onderwijs in werking. Het doel van die wet is dat scholen minder leerlingen naar het speciaal onderwijs doorverwijzen. Scholen moeten daarom meer leerlingen zelf onderwijs geven, ook als leerlingen extra aandacht nodig hebben. Nu doet onze school dat toch al en in die zin is de nieuwe wet voor ons niks nieuws. De wet vraagt echter ook aan scholen om duidelijk te maken waar ze goed in zijn. Voor de ene school zal dat zijn voor leerlingen met een lichamelijke handicap (omdat er goede voorzieningen voor rolstoelen zijn bijvoorbeeld); voor de andere school zal dat zijn voor leerlingen met dyslexie of asperger; etc. Scholen moeten dit duidelijk maken met een zogeheten zorgprofiel. 

Het zorgprofiel wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraad - die in ons geval dus uit alle ouders bestaat. U vindt daarom ons concept zorgprofiel op de website met documenten. U kunt dit concept doorlezen en suggesties voor verbetering of uitbreiding aan ons toesturen. Graag per e-mail naar bestuur@svpo.nl. Als u vragen heeft, dan kunt u die uiteraard ook stellen.

Voor de Isaac Beeckman Academie (Zeeland) is een vergelijkbaar zorgprofiel opgesteld. De ouders aldaar hebben hun opmerkingen inmiddels doorgegeven, waarop het profiel is aangepast en uitgebreid.

Landelijk samenwerkingsverband passend onderwijs?

Het zorgprofiel moet elke school opstellen vanwege de Wet passend onderwijs die op 1 augustus 2014 in gaat. In die wet staat ook dat elke school lid moet worden van een samenwerkingsverband passend onderwijs. Daarin werken scholen samen om onderwijs te geven aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. De samenwerkingsverbanden krijgen daarvoor geld van de overheid en moeten bepalen hoe dat geld verdeeld wordt over de reguliere scholen en de scholen voor speciaal onderwijs.

Helaas loopt het samenwerkingsverband zowel in Friesland voor het Tjalling Koopmans College als in Zeeland voor de Isaac Beeckman Academie moeizaam. Dat is op zich niet vreemd, omdat het ook om een bezuiniging gaat en het verdelen van de pijn daarvan moeilijk is. In Zeeland is er daarom een bemiddelaar benoemd omdat de scholen het over de verdeling niet eens konden worden. In Friesland hebben de andere scholen zelfs gezamenlijk besloten dat onze school, Tjalling Koopmans, de eerste jaren niets krijgt. Dat kan, omdat er in het samenwerkingsverband bij meerderheid van stemmen besloten wordt.

Een ander probleem is dat samenwerkingsverbanden waterhoofden dreigen te worden met veel overhead. Het worden kantoren met directie, administratie en staffuncties. We zien daardoor onvoldoende harde garantie dat het geld ook echt bij de leerlingen terecht komt.

We zijn daarom gaan uitzoeken of we een eigen samenwerkingsverband passend onderwijs kunnen starten. In de toekomst kunnen onze nieuwe scholen (in Deventer, Harderwijk, etc.) zich daar dan ook bij aansluiten. Het ziet er op het eerste gezicht positief uit, maar is hiervoor wel toestemming nodig van het ministerie. We houden u op de hoogte of dit mogelijk is. Als u interesse heeft kunt u ondertussen al nalezen hoe dat eigen samenwerkingsverband er uit kan zien (met minimale overhead, maar dat zal u niet verbazen).

Cameratoezicht schoolplein 's nachts?

Suzan Polet heeft u al in een nieuwsbrief geïnformeerd dat er een jeugdhonk naast de school staat en dat daar 's avonds overlast van is. In de ochtenden vinden we daardoor peuken, lege wietzakjes en andere rommel op het schoolplein. Bovendien zijn er al meermalen ramen ingegooid.

Het probleem is eigenlijk vrij simpel. De jongeren zijn goeddeels zelf verantwoordelijk voor hun jeugdhonk, maar krijgen daar nauwelijks begeleiding bij. Een kleine groep kan het daardoor verzieken. Meer begeleiding zal er echter niet komen en wij kunnen moeilijk iemand aannemen om na schooltijd ('s nachts) toezicht op het schoolplein te houden. We willen het geld besteden aan onderwijs, niet aan bewaking.

Daarom heeft Suzan Polet het voorstel gedaan om camera's op te stellen om na schooltijd toezicht te hebben op het schoolplein. De bedoeling is preventief: mensen van het schoolplein houden en als ze er dan toch komen, ervoor te zorgen dat ze in elk geval hun rommel opruimen en geen ramen ingooien.

We zijn als bestuur uit oogpunt van privacy en ontwikkeling van leerlingen bepaald geen voorstander van camera's. Voorwaarde is wat ons betreft daarom dat camera´s alleen opnamen maken als er geen mensen op school zijn, oftewel alleen na schooltijd. De camera's worden tegelijk met het alarm aangezet door de laatste medewerker die het schoolgebouw verlaat en afsluit.

We willen u vriendelijk verzoeken om uw stem over dit voorstel uiterlijk 15 april uit te brengen. Als het voorstel wordt aangenomen dan zullen de camera's ook direct aangebracht worden.

2. Voer uw e-mail adres en wachtwoord in
3. Maak uw keuze
4. Klik op 'Verder'


Bestuur Tjalling Koopmans College
Misha van Denderen, Hank van Dijk
Comments